Thajský ráj | Zpracování osobních údajů

informace o zpracování osobních údajů ve společnosti bombayere s.r.o.

Vážení zákazníci,

tímto dokumentem Vás informujeme o podmínkách a okolnostech zpracování Vašich osobních údajů v naší společnosti, zajištění jejich ochrany a Vašich právech souvisejících se zpracováním těchto údajů.

Při zpracování Vašich osobních údajů dbáme na soulad s právem Evropské unie, zejména na soulad s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které nabývá účinnosti dnem 25. května 2018 jako účinná právní norma i v rámci právního řádu České republiky, a dále na soulad s relevantními vnitrostátními právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů.

Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá. Tato informace o zpracování osobních údajů vysvětluje, jaké osobní údaje společnost Bombayere s.r.o. o Vás shromažďuje, a to v souvislosti s využíváním produktů a služeb, které Vám poskytuje, nebo v souvislosti s jinými obchodními vtahy mezi Vámi.

Vedle této souhrnné informace najdete některé podrobnosti o zpracování Vašich osobních údajů také v dokumentech, které Vám poskytujeme v rámci vzájemné komunikace, nebo které se Vám zobrazí na webových stránkách společnosti (https://www.thajsky-raj.cz/)

Společnost Bombayere s.r.o. bude zpracovávat Vaše osobní údaje, které jí budou poskytnuty, tedy v rozsahu:

 • Kontaktní údaje (jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, bankovní účet)

Společnost Bombayere s.r.o. bude zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem splnění smluvního závazku společnosti  Bombayere s.r.o. Pokud Vás zajímá, jaké informace o Vás držíme, kontaktujte nás emailem na podpora@thajsky-raj.cz nebo telefonicky na čísle +420 778 082 225. V případě, že udělíte souhlas se zasíláním obchodních sdělení, bude společnost Bombayere s.r.o. dále zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení, informujících o zboží a službách společnosti Bombayere s.r.o. Tento souhlas máte právo kdykoli odvolat.

Správcem Vašich osobních údajů bude společnost Bombayere s.r.o.

Sídlo a zároveň kontaktní adresa: Revoluční 15/763, 110 00, Praha, Česká Republika

IČ: 28463421

DIČ: CZ28463421

Telefon: +420 778 082 225

Email: podpora@thajsky-raj.cz

Vaše osobní údaje nebudou předávány žádným třetím osobám s výjimkou:

 • Poskytovatel softwaru a marketingových služeb: Number 1 CZ a.s.
 • Poskytovatel softwaru Econom Tools s.r.o.
 • Poskytovatel SMS služeb: Infoexe - Monitoring s.r.o.
 • Externí účetní: Marcela Kadlecová
 • Slevové portály:
 • a) Slevomat s.r.o.
 • b) HyperMedia, a.s
 • c) Jarea s.r.o
 • d) Slevadne s.r.o.
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů a marketingových, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu objednávky a po dobu deseti let. Ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů společností Bombayere s.r.o. bychom Vás dále chtěli informovat o Vašich následujících právech:

1) právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, tedy Vaše právo získat na základě Vaší žádosti od společnosti Bombayere s.r.o. informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Pokud Vaše osobní údaje zpracovávány jsou, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a zároveň máte právo získat následující informace:

 1. a) účely zpracování;
 2. b) kategorie dotčených osobních údajů;
 3. c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým Vaše osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
 4. d) plánovaná doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 5. e) existence práva požadovat od společnosti Bombayere s.r.o. opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 6. f) právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy u Úřadu na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, oficiální www: www.uoou.cz.;
 7. g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud je společnost Bombayere s.r.o. nezískala od Vás;
 1. h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás.

2) právo požadovat opravu svých osobních údajů, tedy právo, aby společnost Bombayere s.r.o. bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají; dále máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

3) právo požadovat výmaz svých osobních údajů, tedy právo, aby společnost Bombayere s.r.o. bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 1. a) Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 2. b) pokud odvoláte souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 3. c) vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení a nebudou existovat žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování podle čl. 21 odst. 2 Nařízení;
 4. d) Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 5. e) Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na společnost Bombayere s.r.o., jako na správce, vztahuje;
 6. f) Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1. Nařízení.

4) právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, tedy právo, aby společnost Bombayere s.r.o. omezila zpracování Vašich osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

 1. a) pokud popíráte přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby společnost Bombayere s.r.o. mohla přesnost Vašich osobních údajů ověřit;
 2. b) zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz Vašich osobních údajů a místo toho budete žádat o omezení použití Vašich osobních údajů;
 3. c) pokud společnost Bombayere s.r.o. již Vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 4. d) pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody společnosti Bombayere s.r.o. převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

5) právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, tedy právo, získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl/a společnosti Bombayere s.r.o., a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu společnost Bombayere s.r.o. bránila, a to v případě, že:

 1. a) zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení; a
 2. b) zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo společností Bombayere s.r.o. správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

6) právo vznést námitku, tedy právo, z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právních důvodů:

- zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen, nebo

- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.

Vznesete-li námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, společnost Bombayere s.r.o.  nebude Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

7) právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy u Úřadu na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, oficiální www: www.uoou.cz.

Informace o zpracování Vašich osobních údajů, obsažené v tomto dokumentu, si můžete kdykoli znovu přečíst na našem webovém portálu www.thajsky-raj.cz