Thajský ráj | Obchodní podmínky

BOMBAYERE s.r.o.,IČ: 28463421,
sídlem Praha 1 - Staré Město, Revoluční 763/15, PSČ 11000
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 143354,

 

  1. Úvodní ustanovení a vymezení pojmů

1.1.    Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále též jen jako „VOP“) upravují smluvní vztahy vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi obchodní společností BOMBAYERE s.r.o.,IČ: 28463421, jakožto poskytovatelem masážních služeb (dále jen jako „provozovatel“) na straně jedné a uživatelem uvedených služeb nabízených a poskytovaných provozovatelem (dále jen jako „zákazník“) na straně druhé.
1.2.    Předmětem smlouvy o poskytování služeb je závazek provozovatele poskytnout zákazníkovi masážní a relaxační služby (dále jen jako „služba“ či „služby“) a závazek zákazníka za služby uhradit sjednanou cenu.
1.3.    Tyto všeobecné obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky provozovatele umístěné na webové adrese http://www.thajsky-raj.cz (dále jen jako „doména provozovatele“) a další s tím související právní vztahy mezi smluvními stranami.
1.4.    Provozovatel a zákazník uzavírají dle čl. 3.4. těchto VOP smlouvu o poskytování služeb ve smyslu § 50 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. Smluvní vztahy mezi provozovatelem a zákazníkem. Výslovně neupravené skutečnosti těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí právním řádem České republiky.
1.5.    Provozovatel poskytuje služby na základě platného živnostenského oprávnění.
1.6.    Tyto Všeobecné obchodní podmínky se použijí vždy, pokud smlouva o poskytování služeb uzavřená mezi provozovatelem a zákazníkem, popř. jakékoli jiné ujednání mezi provozovatelem a zákazníkem neobsahuje odlišnou úpravu jejich vzájemných práv a povinností. Jednotlivé ustanovení Všeobecných obchodních podmínek lze měnit nebo vyloučit pouze písemně ve smlouvě o poskytování služeb.

 

  1. Prostory provozovatele

2.1.    Provozovatel poskytuje služby výhradně ve svých provozovnách (dále jen jako „prostory provozovatele“), jejichž seznam s přesnými adresami je uveden na doméně provozovatele.
2.2.    Po vstupu do prostor provozovatele je každý zákazník povinen nahlásit svůj příchod na recepci u provozovatelem pověřeného zaměstnance.
2.3.    Zákazníci jsou před samotným výkonem služby povinni uložit svou obuv či oblečení do šatní skříňky. Dále je dovoleno oblečení si brát sebou do místností realizace služby. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za cennosti uložené v šatní skříňce ani místnosti realizované služby. Dojde-li k odcizení či ztrátě osobních věcí, je zákazník povinen neprodleně informovat o této skutečnosti zaměstnance provozovatele a kontaktovat Policii ČR. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.
2.4.    Vstupem do prostor provozovatele vyjadřuje zákazník souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny provozovatele.

  1. Objednávka služeb

3.1.    Zákazník provádí objednání služeb učiněním závazné objednávky. Objednávku může zákazník učinit těmito způsoby:
3.1.1.    Osobně v prostorách provozovatele nebo telefonicky na telefonních číslech uvedených na doméně provozovatele, kdy zákazník vždy uvede své jméno a příjmení a email, vybranou službu, popř. též jeho předpokládaný termín výkonu služby.
3.1.2.    Online objednání služby na doméně provozovatele (kliknutím na vybranou službu), následným vyplněním objednávkového formuláře a jeho odesláním. Zákazník je povinen před odesláním vyplněného rezervačního formuláře překontrolovat správnost vytvořené objednávky. Odesláním vyplněného rezervačního formuláře souhlasí zákazník s úhradou služby dle čl. 5.2.2. těchto VOP.
3.2.    Zákazníkem učiněná objednávka je zároveň návrhem smlouvy o poskytování služeb ze strany zákazníka. Okamžikem učinění objednávky nastává závazné objednání služby. Objednávka může být provozovatelem přijata pouze v případě vyplnění všech požadovaných údajů. Učiněním objednávky zákazník souhlasí v celém rozsahu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
3.3.    Provozovatel v případě online objednání neprodleně po obdržení objednávky zákazníkovi potvrdí prostřednictvím emailu přijetí objednávky, a to na zákazníkem uvedenou emailovou adresu. V potvrzení objednávky bude uvedeno bankovní spojení poskytovatele a variabilní symbol, dále pak v přílohách potvrzení objednávky bude poukaz na službu a doklad o zaplacení. V případě, že je zákazník právnická osoba a bude požadovat daňový doklad je třeba tyto skutečnosti uvést již při vyplnění rezervačního formuláře a to do části uvedení jména.
3.4.    Smlouva o poskytování služeb mezi provozovatelem a zákazníkem se považuje za uzavřenou okamžikem odeslání potvrzení o přijetí objednávky, jež je provozovatelem odesláno zákazníkovi emailem, a to na emailovou adresu zákazníka. V případě osobního nákupu v prostorách poskytovatele je to zaplacením hotovosti za službu dle ceníku pobočky.
3.5.    Provozovatel je vždy oprávněn požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (např. emailem či telefonicky). V případě nutné součinnosti zákazníka pro vytvoření podmínek pro poskytnutí služby, je provozovatel oprávněn dohodnout se zákazníkem podrobnosti výkonu a zejména čerpání služby.
3.6.    Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytnutí služeb. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytnutí služeb (např. náklady na internetové připojení či telefonní hovory) si hradí zákazník sám.
3.7.    Pokud se z vážných důvodů nemůže zákazník v dohodnutém termínu výkonu služby dostavit, informuje o tom předem telefonicky či emailem, nejpozději však 24 hodin před zahájením výkonu služby. Za termín výkonu služby se považuje sjednaný den a hodina výkonu služby. Později zákazníkem učiněné vyrozumění provozovatele se považuje za absenci zákazníka a zákazník je povinen uhradit provozovateli sjednanou cenu služby.
3.8.    Dostaví-li se zákazník nejpozději do 15-ti minut po dohodnutém termínu výkonu služby a na tuto skutečnost předem upozorní, bude služba provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Dostaví-li se zákazník se zpožděním delším více než 15 minut či se nedostaví bez předchozí omluvy vůbec, považuje se služba za vykonanou a zákazník je povinen uhradit provozovateli sjednanou cenu služby.
3.9.    Provozovatel může odmítnout výkon služby, zejména pokud:
3.9.1.    Zákazník znemožní výkon služby svými zdravotními potížemi či zdravotní stavem, ve kterém nelze výkon služby provést.
3.9.2.    Zákazník se na výkon služby dostaví v nevyhovujícím hygienickém stavu, v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových či psychotropních látek.
3.9.3.    Zákazník se vyjadřuje nebo chová nepřijatelným způsobem, který je v rozporu s morálními zásadami poskytovatele.
3.9.4.    Zákazník se dostaví k výkonu služby se zpožděním delším více než 15 minut či se nedostaví bez předchozí omluvy vůbec.
3.10.    Za podmínek uvedených v čl. 3.9. VOP může provozovatel rovněž výkon služby ukončit před uplynutím sjednané doby výkonu služby.
3.11.    V případě odmítnutí výkonu služby dle čl. 3.9. VOP nebo jejího předčasného ukončení dle čl. 3.10.VOP se služba považuje za vykonanou a zákazník je povinen uhradit provozovateli sjednanou cenu služby, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

  1. Rezervace služeb a postup realizace služeb

4.1.    Rezervace termínu realizace služeb je možná buď osobně v prostorách provozovatele nebo telefonicky na telefonních číslech uvedených na doméně provozovatele, popřípadě e-mailem, kdy zákazník vždy uvede zejména své jméno a číslo zakoupeného poukazu, přesné znění vybrané služby, popř. též jeho předpokládaný termín realizace služby.
4.2.    Rezervací termínu realizace služby v rezervačním systému po zadání čísla poukazu na doméně provozovatele (kliknutím na příslušný termín výkonu služby), následným vyplněním rezervačního formuláře (partnerské masáže se vždy objednávají jednou rezervací) a jeho odesláním. Zákazník je povinen před odesláním vyplněného rezervačního formuláře překontrolovat správnost vytvořené objednávky. Odesláním vyplněného rezervačního formuláře souhlasí zákazník s úhradou služby dle čl. 5.2. těchto VOP v případě že ještě nezaplatil nebo si doobjednal služby nadstandardní ne které ho předem rezervační systém upozornil.
4.3.    O postupu realizace služby poskytovatel informuje na doméně provozovatele.
4.4.    Zákazník má povinnost  realizovat službu, dle přesného znění služby na dané pobočce poskytovatele. Tedy v případě, že je uveden název pobočky provozovatele ve znění samotné služby nelze realizovat službu na jiné pobočce provozovatele.
4.5.   Zákazník, který se dožaduje jakýmkoliv způsobem zvýhodněného využití služby na základě upoutávky, banneru či reklamy, má povinnost dodržet bod 4.1. a 4.2., dále pak prokázat pravost tohoto tvrzení.
4.6.   Zákazník, který využívá zlevněného či jakýmkoliv způsobem zvýhodněného poukazu provozovatele, má povinnost dodržet bod 4.1. a 4.2., dále pak před realizací služby samotné předložit platný poukaz v prostorách poskytovatele.
 

  1. Cena služeb a platební podmínky

5.1.    Veškeré ceny služeb jsou stanoveny aktuálním ceníkem služeb, který je dostupný na doméně provozovatele nebo v tištěné podobě v prostorách provozovatele. Provozovatel je plátcem DPH a z tohoto důvodu jsou veškeré ceny služeb vždy uváděny včetně DPH, ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
5.2.    Cenu služby uhradí zákazník provozovateli nejpozději před samotným započetím výkonu služby, a to těmito způsoby:
5.2.1.    V hotovosti v prostorách provozovatele k rukám pověřeného zaměstnance provozovatele. Provozovatel nepřijímá platební karty.
5.2.2.    Bankovním převodem na učet provozovatele.
5.3.    V případě, že si smluvní strany dohodnou navýšení rozsahu služby (čas trvání služby, prodloužení platnosti poukazu na služby, další služby apod.), bude toto navýšení rozsahu služeb zákazníkem uhrazeno před plněním tohoto navýšení služeb.

5.3.1. Ceny na pobočkách provozovatele se mohou lišit od cen na doméně provozovatele.

 

  1. Poukaz na službu/y

6.1.    Zákazník může využít služby provozovatele prostřednictvím poukazu na poskytnutí služeb, v kterém je uvedena peněžní hodnota opravňující k využití služby nebo uvedeno oprávnění zákazníka využít určitou službu v poukazu uvedenou (dále společně jen jako „poukaz na služby“), a to za podmínek stanovených v těchto všeobecných obchodních podmínkách.
6.2.    Poukaz na službu není omezen na osobu zákazníka,není li uvedeno výslovně jinak.
6.3.    Zákazník není povinen čerpat poukaz na služby jednorázově. V případě vyčerpání hodnoty poukazu na služby je zákazník povinen poukaz na služby odevzdat v prostorách provozovatele k rukám pověřeného zaměstnance provozovatele.
6.4.    Poukaz za služby lze zakoupit v prostorách provozovatele popřípadě na doméně provozovatele. Hodnotu poukazu na služby nelze směnit za hotovost. Převyšuje-li cena vybrané služby hodnotu poukazu na služby, lze ji doplatit v hotovosti v prostorách provozovatele dle čl.5.2.1.
6.5.    Zákazník je povinen vyčerpat poukaz na služby nejpozději do data uvedeného na voucheru v části "Platnost poukazu". Po uplynutí uvedené doby hodnota poukazu na služby propadá a provozovatel není povinen zákazníkovi poskytnout služby prostřednictvím takového poukazu na služby. Popřípadě je možné postupovat dle čl. 5.3 tj. o navýšení rozsahu služeb.
6.6.    Za účelem poskytnutí a realizací služby plynoucí z poukazu na služby je zákazník povinen spojit se s provozovatelem nejpozději 30 dní před uplynutím lhůty uvedené v čl. 6.5. (tj. Platnost poukazu) těchto VOP a rezervovat si termín realizace služby.
6.7.    V případě, že si zákazník zvolí tištěnou variantu poukazu na službu/y a bude požadovat doručení na adresu. Bere zákazník nevědomí, že poskytovatel musí předat osobní údaje 3 stranám (tiskárna,dopravce). Nadále pak skutečnost, že poukaz na službu/y je doručen do 5 pracovních dní na adresu zákazníka doporučeně. A s tímto zákazník výslovně souhlasí.
6.8.    Poukaz na služby je vystavován jako potvrzení o zaplacení zálohy služby. Proto případné poškození nebo ztráta poukazu na služby nejsou důvodem ke zrušení jeho platnosti a provozovatel je povinen vystavit duplikát poukazu, a to pouze za po předložení dokladu o zakoupení dárkového poukazu zákazníkem.

  1. Zdravotní indispozice zákazníka

7.1.    Zákazník je povinen před objednáním služby, popř. před samotným výkonem služby, informovat provozovatele o svých zdravotních potížích či o pouhých pochybnostech o svých zdravotních potížích, při nichž se služby nesmějí provádět nebo při nichž služby není vhodné provádět z důvodu vzniku či zhoršení zákazníkových zdravotních komplikací. Provozovatel důrazně doporučuje zákazníkovi, aby v případě zdravotních potíží konzultoval vhodnost služeb se svým lékařem.
7.2.    Provozovatel zejména nedoporučuje výkon služby, pokud zákazník trpí akutními záněty kloubů a svalů, kožními vyrážkami, plísněmi, velkými modřinami, nádory, vředy, otevřenými ranami, pokročilou osteoporózou, horečkami či zvýšenými teplotami, stavy zvýšené krvácivosti, bakteriální či virovou infekcí apod.
7.3.    V případě, že je zákaznice v těhotenském stavu má povinnost tuto skutečnost sdělit pracovníkovi provozovatele na recepci a nadále si tuto skutečnost ověřit i u osoby, která samotnou službu provádí, že byly všichni seznámeni s touto skutečností (tj. pracovníkovi provozovatele na recepci a pracovníkovi provozovatele který službu provádí.) V případě jazykové bariery požádá zákazník o pracovníka provozovatele na recepci o informování pracovníka poskytovatele u kterého vznikla jazyková bariera a u této skutečnosti musí být všechny tři osoby společně a to pod kamerovým systémem poskytovatele.
7.4.    Každý zákazník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní komplikace, jež vzniknou zákazníkům v důsledku jím před výkonem služby neohlášených či zatajených zdravotních potíží či stavů, kterými tento zákazník trpí.

  1. Reklamace služeb

8.1.    Provozovatel je povinen zákazníkovi zajistit poskytnutí služeb v souladu s uzavřenou smlouvou o poskytování služeb a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
8.2.    Nesplní-li provozovatel své povinnosti vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb řádně a včas, je zákazník služby povinen vady poskytnuté služby u provozovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin ode dne poskytnutí služby.
8.3.    Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník vždy doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

  1. Ostatní ujednání

9.1.    Zákazník výslovně souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které mu pro účely zpracování objednávky poskytl. Provozovatel prohlašuje, že splnil svou oznamovací povinnost dle uvedeného zákona. Osobní údaje zákazníka budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje zákazníka budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Učiněním objednávky dle čl. 3.1. těchto VOP zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení. Dále pak zpracováním osobních údajů zákazníka může provozovatel pověřit třetí fyzickou osobu či právnickou osobu, jakožto zpracovatele. Zákazník dává svolení (tj. souhlasí) poskytovateli s poskytnutím osobních údajů fyzické osobě nebo právnické osobě dopravující poukaz na služby. Z pravidla se bude jednat o Českou poštu formou doporučeného psaní..
9.2.    Zákazník výslovně souhlasí s tím, že všechny hovory na tel. čísla provozovatele či externích spolupracujících právnických či fyzických osob mohou být nahrávány z důvodu zkvalitnění služeb a případně potvrzení objednávky zákazníka s tím, že svůj souhlas výslovně či konkludentně vyjádří tím, že pokračuje v telefonickém rozhovoru s příslušným pracovníkem provozovatele.
9.3.    Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící doménu provozovatele jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící doménu provozovatele.
9.4.    V případě, že zákazník koupí poukaz přes prostředníka poskytovatele (hotely, slevové portály, prodejce zážitků atd.) a požaduje daňový doklad bere nevědomí, že daňový doklad je vystaven pouze na pobočce Václavské náměstí 18 a to v provozní době této pobočky a je předán osobním odběrem.

  1. Závěrečná ustanovení

10.1.    Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dnem 1.5.2016. Pokud by se stalo některé ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.
10.2.    Platné znění těchto všeobecných obchodních podmínek je k dispozici v prostorách provozovatele a je zveřejněno na doméně provozovatele.